Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer (hierna te noemen: Ariba Cakes): de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Ariba Cakes;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Ariba Cakes georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Identiteit van Ariba Cakes
Ariba Cakes
(2806ND) Gouda
+31-(0)6-30367077
info@aribacakes.nl
KvK-nummer: 50485164

Artikel 3. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ariba Cakes en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Artikel 4. Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Ariba Cakes gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ariba Cakes niet.

Artikel 5. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Ariba Cakes kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ariba Cakes op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6. Herroepingsrecht bij levering van producten
1. De producten van Ariba Cakes vallen binnen de Wet Koop op Afstand vaak onder de categorie producten die na opening snel kunnen bederven of verouderen, deze kunnen dan ook niet onbeperkt worden geretourneerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld bakmixen, printjes op frost en/of icing sheets marsepein en andere bederfelijke waar (voedsel).
2. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
3. Tijdens deze termijn zal de consument de goederen onaangeroerd laten. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Ariba Cakes retourneren, conform de door Ariba Cakes verstrekte redelijke en duidelijke instructies en uitsluitend na voorafgaand overleg met en na goedkeuring van Ariba Cakes.
4. Indien retourzendingen zonder toestemming van Ariba Cakes geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de consument.
5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Ariba Cakes dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Ariba Cakes alleen worden uitgesloten indien Ariba Cakes dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a) die door Ariba Cakes tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d) die snel kunnen bederven of verouderen; 

Artikel 8. De Prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

Artikel 9. Conformiteit en Garantie
1. Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan consument verstrekte handleidingen en specificaties.
3. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer consument het verrichte of geleverde:
a. zelf wijzigingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;
b. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
c. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.

Artikel 10. Levering en uitvoering
1. Ariba Cakes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Ariba Cakes het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ariba Cakes zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
6. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument.
7. De kosten van een eventuele nazending zijn voor de consument ténzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Ariba Cakes.
8. Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken, berust bij de consument, zowel wat betreft de directe- als de indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9. Het risico van verzending per reguliere post ligt geheel bij de consument. Ariba Cakes betracht uiteraard alle mogelijke zorgvuldigheid bij het verpakken en verzenden.

Artikel 11. Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan vóór aflevering van het goed/de goederen of, in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 7 dagen na het aangaan van voornoemde overeenkomst tot het verlenen van een dienst. Alle betalingen dienen te worden voldaan op een door Ariba Cakes aan te wijzen bankrekening. Indien ondernemer het factuurbedrag niet binnen de termijn van 14 dagen na plaatsing van de order van consument heeft ontvangen, wordt de order geannuleerd en de (koop)overeenkomst ontbonden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ariba Cakes te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Ariba Cakes behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4. Contante betalingen worden (behoudens uitdrukkelijk overeengekomen) niet geaccepteerd.

Artikel 12. Annulering/aanpassing Bestelling(en)
Nadat u uw bestelling geplaatst heeft kan deze niet zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van Ariba Cakes aangepast dan wel geannuleerd worden.

Artikel 13. Overmacht

1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat Ariba Cakes wegens buitengewone omstandigheden zoals: extreme weersomstandigheden, vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Ariba Cakes redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
2. In geval van overmacht is Ariba Cakes gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Ariba Cakes tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan consument gehouden is.
3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is de consument evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen. Bij beëindiging als voren bedoeld is Ariba Cakes gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Ariba Cakes niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan de consument.

Artikel 14. Klachtenregeling
1. Consument dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van Ariba Cakes zijn gebracht.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ariba Cakes, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Ariba Cakes ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ariba Cakes binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht door Ariba Cakes juist wordt bevonden, zal Ariba Cakes de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.
5. Het artikel dient ongebruikt en in de originele verpakking te worden geretourneerd (indien retournering schriftelijk is overeengekomen met Ariba Cakes). Is het artikel gebruikt en/of uit de verpakking gehaald, dan kan geen vervanging meer plaatsvinden tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders met Ariba Cakes is overeengekomen.
6. Indien blijkt dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd wordt de klacht niet in behandeling genomen, anders dan in het geval dat dit met voorkennis van Ariba Cakes is geschied en in noodgevallen, waarin consument zich vooraf onmogelijk met Ariba Cakes heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Ariba Cakes terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
7. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt consument geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan wordt een eventuele klacht niet meer door Ariba Cakes in behandeling genomen.
8. Reclames ontslaan consument niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 11 te betalen.

Artikel 15. Retournering
Ariba Cakes zal bij de verzending van uw bestelling haar best doen om alles in een goede verpakking te verzenden. Mocht er onverhoopt iets mis gegaan zijn, dan kunt u per e-mail (info@aribacakes.nl) of telefoon (06-30367077) contact opnemen. U kunt uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Ariba Cakes een retourzending doen. Ariba Cakes zal na ontvangst u het aankoopbedrag crediteren, exclusief de retour verzendkosten. De retourzending is voor rekening en risico van de consument. Ariba Cakes accepteert geen retourzending waarvoor niet vooraf schriftelijke toestemming is gegegeven, dan wel een retourzending die niet (voldoende) is gefrankeerd.

Artikel 16. Toepasselijk Recht
Op alle met Ariba Cakes aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.

Beste allemaal, lieve (vaste) klanten,
 
De afgelopen tijd is voor mij een tijd van bezinning geweest.
Mijn gezondheid gaat helaas met grote(re) stappen achteruit dan ik had kunnen vermoeden.
Dit heeft mij ertoe gebracht dat ik het moeilijkste besluit ooit heb moeten nemen.
 
Het doet mij dan ook enórm verdriet om jullie te moeten mededelen dat Ariba Cakes gaat sluiten, zowel de fysieke winkel als de webwinkel.
 
Vanaf 15 februari 2018 zal Ariba Cakes haar deuren sluiten.
 
Tot die tijd is er enkel en alleen nog een (uit)verkoop van de huidige, aanwezige, voorraad tegen zeer aantrekkelijke korting(en). Om gebruik te maken van deze korting dient u de code ARIBA30 in te voeren aan het eind van uw bestelling. De korting is niet geldig op verzendkosten. Met deze kortingen komt het spaarpunten systeem met ingang van heden te vervallen. Ze kunnen nog wel ingewisseld worden, op nieuwe orders worden géén spaarpunten meer verstrekt.
 
Hierbij geldt wél: op is op, weg is pech. De voorraad zal NIET weer/meer worden aangevuld.
De korting geldt dan ook zolang de voorraad strekt en is niet geldig in combinatie met andere korting(en) dan wel aanbieding(en).
Tevens geldt deze niet op de verzendkosten.
 
Deze korting is ook geldig in de fysieke winkel. 
 
Ik wil iedereen heel erg graag bedanken voor de trouwe klandizie in de afgelopen 7,5 jaren.
Met sommigen ben ik zelfs bevriend geraakt, en ik hoop dat dat zal blijven na de opheffing van Ariba Cakes.
 
Ik zeg dan ook geen vaarwel, maar tot ziens……..
 
Met vriendelijke groet,
Alle liefs,
 
Annick Ruijs